Stemming in de raad (2)

by Stan Iking
July 13, 2023at 3:07PM

Stemming in de raad (2) 

Hoe hebben de verschillende partijen gestemd? Onderstaande tabel geeft de resultaten weer van het eerste jaar in deze coalitieperiode (april 2022 - mei 2023):

stemming moties 2023.png

De tabel laat zien hoe de verschillende partijen gestemd hebben bij moties en amendementen. Omdat dit veelal om aanpassingen van het beleid gaat, zien we dat de oppositiepartijen vaker voor stemmen dan de coalitiepartijen. Als de BPA buiten beschouwing wordt gelaten vanwege de ziekte van het raadslid, dan blijven er drie groepen van partijen over, namelijk de harde oppositie (Amersfoort2014, SP), een gedogende oppositie (DENK, Beter Amersfoort, Amersfoort voor Vrijheid, en PvdA), en daarna de coalitie.

Een raadsvoorstel is een voorstel ingediend door het college en ter besluitvorming aangeboden aan de raad. Vaak zijn dit soort voorstellen die al met de coalitiepartijen zijn afgestemd. Kijken we naar de stemming bij raadsbesluiten dan levert dit het volgende beeld op:

stemming raadsbesluiten 2023.png

Drie coalitiepartijen hebben bij alle raadsbesluiten voorgestemd. GroenLinks en Partij voor de Dieren hebben bij één of twee raadsbesluiten niet voorgestemd. Dit had geen gevolgen, want door steun van andere partijen zijn de raadsbesluiten toch aangenomen. De partij Amersfoort voor Vrijheid is het meest kritisch op het collegebeleid. In 29% van alle stemmingen over raadsbesluiten was deze partij tegen. Op nummer twee is dit de SP met 18%. Ook hier laten we de BPA buiten beschouwing.

Eensgezindheid

De raad laat een grote mate van eensgezindheid zien. Als we het stemgedrag van de partijen gezamenlijk bekijken, dan valt op dat 1 op de 3 besluiten unaniem genomen is. Geen van de aanwezige partijen heeft tegengestemd. Dit verschilt per onderdeel (amendement, motie of raadsbesluit)

grafiek tegenstemmen 2023.jpg

Bij de raadsbesluiten wordt bijna 60% van alle besluiten unaniem genomen. Bij de moties (34%) en amendementen (19%) ligt dit veel lager. Dit verschil kent verschillende oorzaken. Enerzijds zijn er veel raadsbesluiten die een hamerstuk zijn (onderwerpen van vaak technische aard waar weinig tot geen partijpolitieke verschillen zijn), anderzijds is de raad het in grote lijnen eens met het beleid van het college. Tenslotte heeft bijna iedereen op veel punten inhoudelijk ingestemd met het coalitieakkoord; er zijn weinig principiële beleidstegenstellingen. Dit vertaalt zich niet alleen in het grote aantal aangenomen raadsbesluiten (100%), maar ook in het grote aantal partijen dat hiermee instemt.

Er is in het afgelopen jaar één motie ingediend die alleen de steun kreeg van de indienende partij. De andere 12 partijen stemden tegen. Het betrof een motie van Amersfoort voor Vrijheid over extra Coronasteun voor Flint. Maar ook als gekeken wordt naar het aantal keren dat een partij als enige tegenstemt, dan scoort Amersfoort voor Vrijheid hoog. In totaal stemde 46 keer slechts één partij tegen bij een amendement, motie of raadsbesluit. 15 maal betrof dit Amersfoort voor Vrijheid (32%), de VVD is nummer twee met 10 maal als enige tegenstemmer(22%). Samen vormen deze partijen meer dan de helft van deze groep partijen die als enige tegenstemden.

Volgend jaar meer.

method

Stan Iking is socioloog en jarenlang werkzaam geweest als onderzoeker/ beleidsadviseur. Sinds zijn pensionering volgt hij actief de Amersfoortse politiek. Hij neemt als burgerjournalist deel aan het project Tanden Erin van de Stadsbron.

    no comments yet

(make yourself known using your full name)

comments

Steun de Stadsbron!

U steunt ons met een gift via IDeal al met een bedrag vanaf 2 euro per artikel.

Draag bij!