Stijging OZB

by Stan Iking
February 13, 2020at 8:05PM

Na Nijmegen stijgt de OZB in Amersfoort het hardst

Voor veel inwoners van Amersfoort is de ontwikkeling van de Onroerendzaakbelasting (OZB) belangrijk. Bijna 58% van de woningen in Amersfoort is een koopwoning, waarbij de bewoner zelf de hele OZB betaalt. De OZB wordt berekend op basis van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) en het OZB-tarief.

De WOZ-waarde wordt bepaald door de ontwikkelingen op de woningmarkt, terwijl het OZB-tarief wordt vastgesteld door de gemeenteraad. De WOZ-waarde is de prijs die de woning na een goede voorbereiding en eerlijk verkooptraject zou opbrengen als deze verkocht was op 1 januari van het jaar vóór het belastingjaar; dus één jaar eerder. Het OZB-tarief is een percentage van de WOZ-waarde.

Er zijn bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) cijfers vanaf 2014 over de gemiddelde WOZ-waarde per gemeente en het OZB-tarief. Met behulp van deze cijfers kan de historische ontwikkeling van de OZB per gemeente berekend worden. De gemeente Amersfoort wordt aan de bovenkant van de eerste grafiek vergeleken met een aantal omliggende gemeenten omdat ligging een belangrijk onderdeel is van de waardebepaling van een huis, en onder het landelijke cijfer wordt Amersfoort vergeleken met een aantal gemeenten die qua inwoneraantal gelijkwaardig zijn. De gedachte hierbij is dat deze gemeenten eenzelfde behoefte zullen hebben aan extra financiering buiten het gemeentefonds.

Afbeelding1.png


Uit deze grafiek valt op te maken dat de ontwikkeling van de WOZ-waarde in de Amersfoort hoger uitvalt dan gemiddeld. Voor heel Nederland steeg de WOZ-waarde met 11% en voor Amersfoort met 27%. Daarmee kent Amersfoort zeker niet de hoogste stijging. Haarlem spant in dit overzicht de kroon met een stijging van 43%. Verder valt op dat de gemeenten die meer westwaarts liggen van Amersfoort een hogere stijging kennen dan de steden die ten oosten of zuiden van Amersfoort liggen. De invloed van de Randstad laat zich duidelijk gelden.
Binnen de regio kennen de grotere gemeenten (Amersfoort, Hilversum en Utrecht) een hogere stijging dan de kleinere gemeenten. Barneveld kent slechts een stijging van 4%.

Naast de WOZ-waarde is ook het door de gemeenteraad vastgestelde OZB-tarief belangrijk. Nu staan de steden van vergelijkbare grootte bovenaan, en de regiogemeenten aan de onderkant.

Afbeelding2.png

Deze tabel laat zien dat de gemeente Nijmegen het hoogste OZB-tarief heeft (0,2247) terwijl de gemeente Haarlem het laagste tarief kent (0,06).
Amersfoort zit qua OZB-tarief bij de top 5 gemeenten (0,1235).
Ten opzichte van 2014 hebben de meeste gemeenten het OZB-tarief laten dalen, met uitzondering van Nijmegen en Barneveld. De gemeente Haarlem laat het OZB-tarief dalen met 48%, de gemeente Amersfoort kent een daling van 2%

De te betalen Onroerendzaakbelasting wordt bepaald door de formule:
OZB-tarief x WOZ-waarde : 100.
Op basis van deze formule zijn de OZB bedragen per gemeente over de jaren 2014 en 2020 bepaald. Dit levert het volgende beeld op.

Afbeelding3.png

Nijmegen kent de hoogste OZB, maar ook hier scoort Amersfoort bij de top vijf. Op basis van de gemiddelde WOZ-waarde (282.000) moet 347 euro betaald worden. Ten opzichte van 2014 moet 68 euro meer worden betaald; dit is een stijging van 25%. Hiermee is Amersfoort na Nijmegen de gemeente met grootste stijging.

method

Stan Iking is socioloog en jarenlang werkzaam geweest als onderzoeker/ beleidsadviseur. Sinds zijn pensionering volgt hij actief de Amersfoortse politiek. 

sources

Bronnen:www.opendata.cbs.nl (gemiddelde WOZ-waarden)www.cijfernieuws.nl (OZB tarieven)
(make yourself known using your full name)

comments

Steun de Stadsbron!

U steunt ons met een gift via IDeal al met een bedrag vanaf 2 euro per artikel.

Draag bij!