3 comments

Politiek Belicht 53 De nieuwe inspraakprocedure?

by Peter de Langen
January 20, 2023at 8:24AM

Er is een nieuwe procedure om in te spreken in de raadscommissies. Aan het begin van de vergadering kan er worden ingesproken over alle onderwerpen die betrekking hebben op het werkveld van de commissie. De onderwerpen hoeven niet per se op de agenda te staan. De commissie Omgeving heeft betrekking op alles wat met ruimtelijke ordening te maken heeft, inclusief mobiliteit en energietransitie. Daarom kon het dinsdagmiddag gebeuren, dat er zeven insprekers waren, die over allerlei verschillende onderwerpen kwamen inspreken.

 Insprekers2023 insprekers 9.jpg

 De eerste inspreker was Marnix Tax namens de bewonersvereniging Amersfoort Buyten. Hij pleitte voor aanvullend onderzoek in verband met plaatsing van windturbines bij de A28. Volgens de voorzitter van de bewonersvereniging zijn er ernstige tekortkomingen en fouten in het haalbaarheidsonderzoek met betrekking tot het onderdeel geluid. De meest opvallende fout is, dat in het onderzoek gesproken wordt over toekomstige woningbouw, terwijl de woningen er al staan. Er wordt gevreesd voor een verdere toename van de reeds aanwezige geluidsoverlast. Ook vroeg hij om betrokken te worden bij de uitwerking van de plannen.

 2023 insprekers 1.jpgInsprekers namens de Fietsersbond en namens bewoners van de Bemmelstraat/Leusderstraat

 De volgende inspreekster was duidelijk boos. Mevrouw E. Akdogan sprak in namens bewoners aan de Van Bemmelstraat/Leusderweg. Zij moeten op korte termijn reageren op een kaderstellende notitie, die ook nog eens te laat is bezorgd. In deze notitie is niets van hun inbreng meegenomen. Het inspraakproces is tot nu toe niet goed verlopen. Er zijn alleen zogenaamde inloopbijeenkomsten geweest, die meer het karakter hadden van informatiebijeenkomsten. Van alle ingebrachte ideeën is niets in de kaderstellende notitie terecht gekomen, volgens deze inspreekster.

 Vervolgens kreeg Henk van Rooijen namens de Fietsersbond het woord. Ook hij was niet te spreken over de gang van zaken. Hij was ontevreden over de werkwijze bij een tracékeuze voor een snelfietsroute tussen Amersfoort en Bunschoten. Volgens hem was het ontwerp een verspilling van geld en inspanning. Het zou geen vlotte en geen veilige route worden. Van de eerder ingediende bezwaren, in begin 2022, is vrijwel niets in het huidige ontwerp terecht gekomen. En ondanks een dringende oproep van de Fietsersbond is er geen reactie van de projectleider en de verkeerswethouder Tyas Bijlholt gekomen.

2023 insprekers 4a.jpg Een positieve bijdrage kwam van de voorzitter Johanna van de Werff namens het burgerinitiatief van Ring naar Park

 Tussen de teleurgestelde insprekers was er ook een positieve bijdrage van de initiatiefnemers van het burgerinitiatief van Ring naar Park. Positief zijn zij over het feit dat in de omgevingsvisie nu gesproken wordt over bereikbaarheid in plaats van doorstroming voor het autoverkeer. Dat geeft ruimte voor de uitvoering van het burgerinitiatief om de Stadsring te vergroenen.

 Vervolgens kwamen er weer twee teleurgestelde insprekers. Eric Sprangers van Bezorgd Liendert en J. Blom van de Groene Parel over het bestemmingsplan Liendert West. Ingediende zienswijzen leiden 22 keer tot de opmerking: deze zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan. Volgens de insprekers reageert de gemeente daarmee in termen als “we weten het beter, het valt allemaal wel mee, we laten het zo.” Het feit dat het onderwerp als hamerstuk op de agenda stond, was hun een doorn in het oog.

2023 insprekers 10b.jpg Insprekers Sprangers, Blom en van Lambolgen

 Tot slot kwam T. van Lambolgen uit Stoutenburg Noord aan het woord. Zijn ervaringen waren al evenmin positief. Hij was bezorgd over een kaartje in de omgevingsvisie. Zijn huis aan de Hogeweg/Koedijkerweg lijkt plotseling de bestemming bedrijventerrein te krijgen. Vier telefoontjes hierover naar het stadhuis leidden tot vier verschillende antwoorden. Variërend van “we weten het niet” tot “het is maar een voorbeeldkaartje”. extra pijnlijk is, dat er al een besluit over deze kwestie aan de orde is geweest (4 oktober 2022) zonder dat deze informatie bekend was. Recent zijn inmiddels door raadsleden Jeroen Bulthuis (GroenLinks), Natanja Vreugdenhil (PvdD) en Rob Smulders (PvdA) vragen gesteld.

 Politieke reacties

 De dames en heren politici zaten met hun oren te klapperen. Sommige onderwerpen waren bij hen nog niet bekend. Zij voelden een kennisachterstand en bevroegen de insprekers uitvoerig. Ook aan de wethouders werd verduidelijking gevraagd. Wethouder Rutger Dijksterhuis gaf aan dat het bewuste kaartje een weergave was van de huidige situatie die waarschijnlijk overwegend een bestemming bedrijventerrein heeft. Maar hij zegde toe e.e.a. nog te controleren. Wethouder Tyas Bijlholt lichtte toe dat het besluit over de fietsroute al genomen was en dat een heroverweging niet alleen extra geld zou kosten maar ook ongewenst is. Het tracébesluit is al in de vorige periode genomen. Er is daarover destijds een overeenkomst gesloten met de provincie en met de gemeente Bunschoten. Het door de Fietsersbond gewenste tracé zou leiden tot extra grondaankoop, bomenkap en problemen met de waterberging in het gebied, volgens de wethouder. 

 Duidelijk was dat een aantal zaken wél bij de betrokken insprekers bekend waren, maar niet bij de raadsleden. Het bestemmingsplan Liendert West was al door alerte raadsleden op de agenda gezet als bespreekpunt in plaats van een hamerstuk. Raadsleden vroegen om een aantal andere onderwerpen op korte termijn op de agenda te zetten. Het ging daarbij om de vraag over het nader onderzoek voor de windturbines, de tracékeuze voor de snelfietsroute en de problematiek rond de Van Bemmelstraat Het inspreken in de commissie loont dus.

 Eerste winst nieuwe vergaderstructuur

 Uit deze eerste commissievergadering kan in ieder geval de conclusie worden getrokken, dat raadsleden eerder door inwoners worden geinformeerd over onderwerpen die spelen, en dat is winst. Opvallend is dat blijkbaar sommige besluiten worden genomen zonder dat raadsleden daarvan op de hoogte worden gesteld. Juist dat aspect leidde tot veel irritatie. Dat zou voor de raadsleden reden moeten zijn om te checken wat hun rol is in bepaalde processen. Het lijkt toch vreemd dat de raad niet op de hoogte is van een tracébesluit voor een snelfietsroute en een overeenkomst daarover met Provincie en buurgemeente Bunschoten. De vraag waarom de raad hiervan niet op de hoogte is gesteld, is zorgelijk. Dit zijn zaken waarover de raad, zelfs als het een bevoegdheid van het college zou zijn, geïnformeerd dient te worden. 

 Er is in dit artikel extra aandacht gegeven aan de verschillende inspraakbijdragen omdat het, helaas, toch nog steeds een terugkerend verhaal is. Bijna alle bijdragen zijn terug te brengen tot de vraag, wat wordt er met er met de inspraakbijdragen gedaan en worden inwoners eigenlijk alleen maar gebruikt vanwege het proces. Ook dit is een punt dat voor de raadsleden een punt voor bespreking zou moeten zijn. In het coalitieakkoord is afgesproken dat er met een andere bestuursstijl gewerkt zou gaan worden aan een betere relatie met de inwoners. Uit de reacties van deze insprekers was daarvan nog niet veel te merken. De raadsleden waren erg verrast door de vele insprekers in de commissievergadering. Het leek dat sommige raadsleden verbijsterd waren over alles wat zij hoorden. Sommige raadsleden waren bepaald niet blij dat er onderwerpen aan de orde kwamen die bij hen nog niet bekend waren en maakten daarover opmerkingen. Ten onrechte, want juist één van de voordelen van de nieuwe manier van vergaderen is juist dat inwoners over alle onderwerpen kunnen inspreken en daardoor de raad eerder informeren. Dus niet zeggen: Help, er zijn insprekers! Maar: Fijn, er zijn insprekers!

method

Peter de Langen was twaalf jaar raadslid in Amersfoort voor D66 en achttien jaar voorzitter van de SGLA, een koepelorganisatie van Amersfoortse bewonersorganisaties. Hij is geen lid meer van een politieke partij.

sources

Foto’s zijn gemaakt door Peter de Langen.

(make yourself known using your full name)

comments

Steun de Stadsbron!

U steunt ons met een gift via IDeal al met een bedrag vanaf 2 euro per artikel.

Draag bij!