Politiek Belicht 45 Sportclubs van het kastje naar de muur

by Peter de Langen
November 26, 2022at 1:06AM

De groei van Amersfoort betekent een groeiende behoefte aan voorzieningen, waaronder voor sport. De ruimte is schaars en dus moet er worden gewikt en gewogen. Het college heeft bedacht dat er randvoorwaarden moeten worden opgesteld. Voor de bespreking hiervan zijn twee vergaderingen met de gemeenteraad ingepland. Afgelopen week was de eerste vergadering, waarbij de sportverenigingen gelegenheid kregen om zich uit te spreken. 

  1. Doelmatig gebruik

 De eerste randvoorwaarde is een doelmatig gebruik maken van sportaccommodaties. Op zich klinkt dat logisch, maar het kan wel leiden tot knelpunten en wellicht zelfs spanningen bij piekmomenten. En impliciet wordt gezegd dat het niet de bedoeling is, dat er veel geïnvesteerd gaat worden in nieuwe sportaccommodaties. Het betekent dus veel activiteiten samenvoegen. Dat vraagt veel organisatie en samenwerking. Sport 1.jpg

2. Gymzalen opwaarderen 

De tweede randvoorwaarde is, dat als er sprake is van vervanging van gymzalen, deze worden opgewaardeerd naar sportzalen en mogelijk met andere gymzalen worden samengevoegd. De gemeentelijke notitie verwoordt het mooi: op deze manier kunnen we zorgen voor meer spreiding van de locaties. Dit klinkt heel erg logisch, maar ook hier zit wel een addertje onder het gras. Als gymzalen worden samengevoegd, dan kan dat leiden tot een plek verder weg van de scholen. En zoals een van de insprekers zei, dat kan dan weer leiden tot langere loop- of fietstijden voor de kinderen om de sporthal te bereiken. Tijd die afgaat van het daadwerkelijk gymmen. 

 3. Herverdeling beschikbare buitensportcapaciteit 

De derde randvoorwaarde is een herverdeling van de beschikbare buitensportcapaciteit. Er wordt gedacht aan meer samenwerking of zelfs fusies van bestaande verenigingen. Ik meen mij te herinneren dat dit het verleden nog wel eens leidde tot felle discussies. Zolang het een algemene uitspraak is, dan vindt iedereen het prima. Maar zodra de eigenheid van een vereniging in het geding komt, begint de discussie. Wanneer de gemeenteraad met zo’n algemene uitspraak akkoord gaat, is het risico dat verenigingen daarmee onder druk gezet worden. Wellicht is het verstandig als de gemeenteraad hier wel een vinger in de pap houdt.

 4. Alleen investeren in gemeentelijke sportaccomodaties 

De meeste kritische inspraakreacties waren te horen op de randvoorwaarde die de gemeente stelt: het voorstel om alleen te investeren in gemeentelijke sportaccommodaties. En dus niet in sportaccommodaties die in eigendom zijn van de sportverenigingen zelf. Wel blijven subsidiemogelijkheden overeind en is er ruimte voor maatwerk. Verenigingen die in het verleden hebben geïnvesteerd in eigen voorzieningen maken zich daarover zorgen, zeker nu de kosten alleen maar stijgen. 

 5. Versterken openbare buitenruimte voor buitensport 

Het college kijkt naar het versterken van de openbare buitenruimte voor buitensport en bewegingsonderwijs. Dit wordt gezien als een alternatief, mede vanwege kostenbesparing, voor het realiseren van binnensport accommodaties. Opnieuw lijkt dit een logische stap. Maar de openbare buitenruimte is schaars. Dit is weer een vrij algemene uitspraak, die zonder nadere randvoorwaarden, in de praktijk tot problemen kan leiden. 

6. Herontwikkelen sportlocaties tot multifunctionele locaties

Tot slot, de laatste randvoorwaarde, is het herontwikkelen van sportlocaties tot multifunctionele locaties. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor verschillende activiteiten op de zelfde locatie. Het lijkt wel of de in het verleden wegbezuinigde wijkvoorzieningen weer terugkomen. 

 De meeste verenigingen hebben de nodige zorgen. Die zorgen gaan over te hoge zaalhuur, over het investeren óók in accommodaties die geen gemeentelijk eigendom waren en het creëren van bewegingsonderwijs. Ook de herindeling van sportvoorzieningen wordt met argusogen bekeken. In de notitie over het nieuwe beleid wordt weinig gezegd over stijgende kosten, zoals zaalhuur en energiekosten. De meeste verenigingen spreken daar hun zorg over uit. Veel verenigingen hebben te maken met achterstallig onderhoud. Het is niet duidelijk hoe daarmee wordt omgegaan. Over verduurzamen werd niets gezegd. 

Kampioenstad 

De rugbyclub deed alvast een belofte, Amersfoort wordt dit seizoen de kampioenstad voor de rugby. Maar daarbij kwam een kritisch geluid. De vereniging wil een vergunning om een scherm op te zetten op een van de pleinen om de kampioenwedstrijd uit te zenden. Dit is geweigerd door de gemeente omdat het bij andere verenigingen ook geweigerd was. De club deed de suggestie om het samen te organiseren met een zandbak op het plein waar tegelijkertijd sportieve activiteiten konden plaatsvinden. Het leidde tot een cynische opmerking van VVD-fractievoorzitter Maarten Flikkema: noem het een festival en vraag dan een nieuwe vergunning aan. Dit college is volgens hem meer van de festivals dan van de sport. 

 Meeste zorgen van sportvereniging KVVA 

KVVA, een voetbalvereniging in het Soesterkwartier, liet bij monde van Nico Janssen, geen spaan heel van het beleid. Hij zei dat de gemeente en de SRO accommodatieproblemen negeren en zelfs traineren. "Je wordt van het kastje naar de muur gestuurd en verhaal halen kan niet, omdat gemeente en SRO elkaar de hand boven het hoofd houden." Hij suggereerde zelfs een angstcultuur: "Maar vrijwel iedereen is bang deze partijen tegen zich in het harnas te jagen; want dan krijg je misschien helemaal niets meer van ze gedaan." 

Hij stelde daarom een onafhankelijke, deskundige accommodatie-arbiter voor. Deze kan bindende uitspraken doen. Je kunt hierbij als (sport)vereniging terecht bij langslepende accommodatieproblemen en conflicten met de SRO en gemeente. Ook riep hij de gemeenteraad op om zelf de regie te nemen en mee te kijken bij de uitvoering van het sportbeleid. Hij sprak uit weinig vertrouwen te hebben in de gemeente en de SRO. Het onderzoeksrapport, dat de basis vormt voor de nieuwe randvoorwaarden, werd door hem kwalitatief onder de maat gevonden.  

Negen minuten voor de gemeenteraad 

De raadsleden kregen gelegenheid om verduidelijkende vragen te stellen aan de insprekers. Daarna kregen de politici per partij één minuut om een statement te maken. Met negen aanwezige fracties waren dat dus negen minuten voor de gemeenteraadsleden. Dat leverde niet veel meer op dan het aangeven welke van de zes nieuwe randvoorwaarden het meest gevoelig was. Er komt er nog een extra vergadering in december. De raadsleden kunnen dan inhoudelijk met elkaar in discussie gaan over deze nieuwe beleidsvoornemens. Het lijkt mij nuttig om de algemene randvoorwaarden te verduidelijken en als gemeenteraad ook een positie te nemen in de uitvoering. De insprekers moeten nog even geduld hebben om de reactie van de gemeenteraadsleden te horen. 

method

Peter de Langen was twaalf jaar raadslid in Amersfoort voor D66 en achttien jaar voorzitter van de SGLA, een koepelorganisatie van Amersfoortse bewonersorganisaties. Hij is geen lid meer van een politieke partij. 

sources

De foto's zijn van Peter de Langen

    no comments yet

(make yourself known using your full name)

comments

Steun de Stadsbron!

U steunt ons met een gift via IDeal al met een bedrag vanaf 2 euro per artikel.

Draag bij!