1 comment

Maak de burgers tot bedenkers van de plannen, niet de ambtenaren

by Marc den Elzen
August 29, 2020at 12:36PM

safe_image.jpeg

De zomer is de tijd van een gebrek aan relevant nieuws. De zogenaamde komkommertijd. Normaliter wordt dit dan ingevuld door een mogelijke hyena op de Veluwe, of indien er maar enig vermoeden is, een verdwaalde walvis in de Waddenzee. Ook in Amersfoort dreigde een gebrek aan nieuws, ware het niet dat de VVD-wethouder Buijtelaar hier een stokje voor wist te steken door vlak voor de zomer een onzalig verkeersplan te lanceren. De Groningerstraat wilde hij in zijn te verkennen voorstel over de rotonde De Nieuwe Poort afsluiten en dwars door de Groengordel wilde hij een nieuwe doorkruising aanleggen. Monumentale bomen zouden eenvoudigweg verplaatst worden en het ontstaan van een nieuwe onveilige verkeerssituatie in het Soesterkwartier zelf, zou omzeild worden door in het verkeersplan alleen vanuit de doorstroom van autoverkeer te denken. Voetgangers, fietsers: ze telden niet mee in het Soesterkwartier. Het ontstaan van meer onoverzichtelijkheid en daarmee meer onveiligheid voor kinderen en ouderen, ook op de Noordewierweg, bleef zo uit beeld.

Zomersoap

Een ondoordacht plan dat helaas zichtbaar maakt hoe er op Stadhuis blijkbaar ook gedacht kan worden. De zomersoap, want dat is en was het, werd door de gebrekkige onderbouwing en doordachtheid aan alle kanten kritisch gevoed. Slechts een deel van de bewoners kreeg een brief waarin ze over het voorstel geïnformeerd werden, de wethouder bediende zich van een mengelmoes aan kwalitatieve en kwantitatieve argumentaties, waarbij hij schaamteloos verbanden wist te leggen waarmee het idee van verdeel-en-heers-beleid gevoed werd. De geloofwaardigheid van het stadsbestuur stond onder druk door zo zichtbaar op een dossier te blunderen. En dat is spijtig, want juist (geloof-) waardigheid hebben we nodig: nu en voor de toekomst. Waardigheid, het kunnen beredeneren en handelen vanuit waarden, is de essentie van onze individuele en collectieve te nemen besluiten. Daarbij gaat het om besluiten die onze relatie met de toekomst duiden, die onze gewenste toekomst waar maken. Besluiten die ook inzicht geven hoe we nu moeten gaan handelen. Het asfalt-denken, het doorstroom-denken vanuit de automobilist en het afwentelen van problemen op een wijk met toch al een gebrek aan sociaal-groene verbinding, passen hier niet bij. Het denken moet anders.

Hoe moet dan naar het vraagstuk gekeken worden? Vanuit welke waarden en waardigheid moet gedacht worden? Het is goed om het idee van de wethouder te onderzoeken om daarmee te kijken vanuit welke waarden er blijkbaar gedacht wordt, kan worden. In mijn optiek is het plan er op gericht om het bouwen van woningen te faciliteren en om daarbij de benodigde publieke ruimte tegen een hoge prijs te verkopen. Ik noem dit denken de Angelsaksische besmetting van het publieke besluitvormingsproces: de korte termijn staat voorop en het denken vanuit waarden wordt puur gedefinieerd als financieel gewin. Waarden worden gedefinieerd als financiële opbrengsten, waarbij gemeente en projectontwikkelaars elkaar de hand willen kunnen schudden. Het publieke domein, de publieke grond, kent in dit verhaal amper financiële waarde vanuit de huidige gebruikersfunctie. Het over het hoofd zien van bijvoorbeeld de monumentale bomen is daarin exemplarisch. Ook het juist informeren van de raad en de bewoners hierover, vertegenwoordigt in dat verhaal geen waarde (ergo: het juist informeren staat het financieel gewin in de weg). De veiligheid van de fietsroute op de Dollardstraat en de Noordewierweg idem dito – om over de mensen in de Puntenburgerflat maar te zwijgen. Het telt niet. Kind en ouderen, hun veiligheid, het past niet in het plaatje. Het draait om een financieel verkoopverhaal, het vraagstuk van de doorsteek door de Groengordel is een financieel opbrengstenvraagstuk, waarbij het permanente verlies aan publieke waarde gecompenseerd kan worden. Blijvend sloop je iets, maar hier: 'we geven je wat geld om een zak snoep te kopen'.

Marionetten

Dit maatschappelijk desinvesterings-denken dat Buijtelaar met zijn plannen openbaar heeft gemaakt, is natuurlijk neergesabeld. We zijn hier niet de marionetten van de op Angelsaksische leest geïnspireerde projectontwikkelaars, we leven in een samenleving. En een samenleving vereist dat je waarden definieert, samen definieert en daarin is het financiële vraagstuk een randvoorwaarde (maar niet het doel). Juist een gemeente zou daarin niet een korte termijn perspectief moeten hanteren (het sluitende huishoudboekje) maar juist moeten denken in termen van investeren, van het toevoegen van waarde aan het publieke domein. Nu meer uitgeven, om daarmee publiek bezit op te bouwen, dat zich in sociaaleconomisch perspectief en daarmee uiteindelijk ook in financieel perspectief terugverdient. Het financieel risico kan over de tijd en over de burgers worden verspreid en die afweging moet zorgvuldig plaatsvinden, waar de taal van de boekhouder en de praktisch en ideologisch gedreven visionair (normaliter het politieke metier) zich evenwichtig moeten verenigen. Beiden moeten een juist perspectief hebben op waarden: nu en toekomstig en dus vanuit een breed perspectief passend bij de komende tijd – bij dat wat de toekomst ons naar het heden toe vraagt. Om dat juist te kunnen doen, is reflectie op de juistheid van beslissingen uit het verleden nodig. Maatschappelijke contemplatie, waarbij we in Amersfoort bijvoorbeeld kunnen denken aan het Eemhuis, een stadswijk als Vathorst en aan de Westelijke ontsluiting. Wat leren die beslissingen ons over de beslissingen die we nu moeten nemen? Misschien zat in dit contemplatieve aspect het fundamentele gebrek in het voorstel van Buijtelaar. Waar was de contemplatie, waar was de schaamte over de Westelijke ontsluiting? Waar waren de geleerde lessen? Het voorstel leek meer te dienen als afleidingsmanoeuvre: ‘o media, zie mijn eerder gemaakte bomenkerkhof niet, zie wat ik nu weer moet doen, omdat jullie met z’n allen zo nodig in de auto willen rijden…’ Velen die de brief over de mogelijke doorkruising van de Groengordel lazen, waren overdonderd. Of beter: door een wesp gestoken. Zo veel kortzichtigheid, zo veel lompheid en dat zo net voor de zomer, ten tijde van Corona waarbij het publiek organiseren van verzet onder druk stond, hoe verzin je het! Een gordel doorsteken, monumentale bomen niet benoemen en vervolgens deze bomen aan de kant willen schuiven, willen verplaatsen… Wat is dan nog de betekenis van monumentaal?

Waardenbegrip

Afijn, gedane zaken. Terug naar het waardenbegrip. Het gaat om de verschillende belangen die in de argumentatie, de analyse naar voren komen. Veiligheid voor kinderen en ouderen. Respect voor groen, respect voor historie die ook in groen tot uiting komt. Idee dat mensen groen nodig hebben om te kunnen ontspannen, om te kunnen sporten, maar ook om te kunnen contempleren op een eigen wijze (al dan niet met of zonder hond of partner). Maar ook respect voor de verandering van tijd. Want laten we wel wezen; het heden is tot stand gekomen vanuit keuzen uit het verleden en het kan zijn dat door de tijd deze eerdere beslissingen in ander perspectief komen te staan – want prioriteiten verschuiven. En juist om het structurele element hierin moet de politiek zich bekommeren. En hiermee komen we op een belangrijk aspect, het komen tot een nieuwe prioritering en dit zichtbaar maken aan de hand van de huidige infrastructuur moet leidend zijn. De Groene Gordel is in zijn totaliteit nodig, maar in hoeverre past de kwalitatieve invulling hiervan? In hoeverre past de kwantitatieve vergrendeling vanuit verenigingswezen hier in welke mate bij? Denk aan de verschillende sportvelden die in de Groengordel verweven zijn: zijn die vanuit het huidige tijdsgewricht kwantitatief nog wel passend? Dit is het gesprek dat gevoerd moet gaan worden. Dat is een gesprek dat burgers vanuit openheid moeten voeren, waarbij prioritering vanuit het nu en vanuit de toekomst leidend moeten zijn. Daarbij geldt bijvoorbeeld dat in het kader van de verdroging andere keuzes moeten worden gemaakt. Daarbij geldt dat door de toegenomen bevolkingsdruk juist meer recreatief en openbaar groen tot stand moet komen. En dat deze keuzes ten koste gaan van keuzes die in het verleden zo logisch leken…

Gesprek

Dit gesprek is het maatschappelijke debat dat we moeten voeren. De weg die voorgesteld was (de groene doodsteek), moet in zijn geheel van de baan en vervangen worden door een andere lijn – door een andere koers. De publiek-private samenwerking waar de ambtenarij zich door het Angelsaksisch geïnspireerd bedrijfsleven laat omarmen en het publiek belang (op wijkniveau gedefinieerd) moet eindigen. Het gaat om integrale wijkaanpak, waar we werken vanuit een op een Rijnlands leest geënt bestuursmodel:  een Eemlands model waar de belangen van de bewoners worden behartigd, waar de ambtenarij trouw zweert aan het dienen van de gemeenschap en niet de eigen CV als uitgangspunt neemt. Het Soesterkwartier-2025 en – 2030 moet nu vanuit open vizier en vanuit breed maatschappelijke wijkparticipatie nu bedacht worden. Rijker aan verbindend, menselijk groen in de Groengordel zelf, maar dus ook in de wijk. Daarvoor zijn ook de gelden vanuit de gemeente en de provincie bedoeld. Want het debat dat door de plannen van Buijtelaar bruut op gang is gebracht, mag en moet een mooi vervolg krijgen. Laat deze Angelsaksisch zomersoap niet voor niets gevoerd zijn! En laten we wel wezen: Buijtelaar heeft een handreiking gemaakt en het plan terzijde geschoven en ook de gemeenteraad zelf lijkt de hamer te hanteren. Maar dit moet ferm: niet terzijde, dergelijke desinvesteringsplannen moeten van tafel en het publieke denken moet in zijn Angelsaksische elementen ontrafeld worden. Amersfoort maken we samen! Nu en voor de toekomst. Het Eemlands model moet zegevieren en daarin zijn projectontwikkelaars uitvoerders en niet diegene die met de ambtenaren de plannen bedenken. Plannen die komen van burgers, van bewoners. Van ons. En de ambtenaren helpen ons daarbij. Want behalve Buijtelaar moeten ook ambtenaren bij zichzelf te rade gaan. Het falen, het langs elkaar heen werken en het mis-informeren: het was zichtbaar. Een soap? Laten we erom lachen, maar feitelijk was het een slechte traantrekker.

(make yourself known using your full name)

comments

Steun de Stadsbron!

U steunt ons met een gift via IDeal al met een bedrag vanaf 2 euro per artikel.

Draag bij!