1 comment

Waarom Amersfoort 'nee' zei tegen het parkeerbeleid

by Stan Iking
December 11, 2023at 9:19PM

Uitslag AmersfoortPanel : Waarom Amersfoort NEE stemt.

 Na het bekend worden van de uitslag van het referendum over het parkeerbeleid, werd door verschillende raadsleden gewacht op de uitslag van de enquête van het AmersfoortPanel. Deze enquête bevat een aantal aanvullende vragen waarmee gehoopt werd meer duidelijkheid te krijgen over het waarom van de uitslag.

 Wat zijn de achterliggende redenen van de kiezer geweest om NEE te zeggen tegen het referendum? De uitslag is in lijn met het referendum, namelijk 64% vindt het voorgestelde parkeerbeleid geen goed idee. Dat deze score lager ligt dan die van het referendum (74%) heeft vooral te maken met de achtergrond van de deelnemers aan deze enquête.

Representativiteit

Direct na de uitslag van het referendum heeft de afdeling Onderzoek en Statistiek via de mail 6.000 burgers van Amersfoort van 16 jaar en ouder die zich daarvoor opgegeven hebben, een uitnodiging gestuurd om deel te nemen aan een enquête over het referendum. 

Het AmersfoortPanel vormt geen perfecte afspiegeling van alle Amersfoorters. Er zitten bijvoorbeeld relatief veel maatschappelijk betrokken mensen, hoger opgeleiden en Amersfoorters van middelbare leeftijd in het panel. De oplettende lezer ziet ook dat de leeftijdsgrens van 16 jaar niet overeenkomt met de kiesgerechtigde leeftijd. Daarnaast blijken de respondenten vooral autobezitters te zijn, namelijk 91% heeft een of meer auto’s. Uiteindelijk hebben 4233 deelnemers de enquête ingevuld; een mooie respons van 71%.

Uitgangspunten

Voor de gevraagde onderbouwing van het stemgedrag zijn de leden van het AmersfoortPanel op 4 uitgangspunten uit het parkeerbeleid verder bevraagd. Vervolgens werden per uitgangspunt nog verdere verdiepingsvragen gesteld.

AmersfoortPanelTabel1.png

De verschillen per uitgangspunt zijn voor de deelnemers die vooral meer voordelen zien niet erg groot. Het meest enthousiast zijn ze over de parkeerhubs en het minst over het betaald parkeren. Bij de panelleden die vooral nadelen zien zijn de verschillen veel groter, maar de uitgangspunten zijn gelijk, namelijk parkeerhubs en betaald parkeren. Bij de parkeerhubs ziet 45% vooral nadelen en voor betaald parkeren 58%.

Opvallend is het aantal panelleden dat evenveel voor- als nadelen ziet. Gemiddeld 1 op de 4 ziet zowel voor- als nadelen. Voeg dit samen met de categorie weet niet/ geen mening en het is duidelijk dat de communicatiestrategie van de gemeente/wethouder/ raad niet optimaal gewerkt heeft. Toch werd bij de vaststelling van de referendum tekst nog lang vergaderd om het verhaal zo duidelijk mogelijk bij de burger te brengen.

Maar ondanks het aantal panelleden dat geen duidelijke voorkeur heeft is het aantal dat meer nadelen dan voordelen ziet ruim tweemaal zo groot (gemiddeld 50% vooral nadelen tegen 23% vooral voordelen)

Verdiepingsvragen

Vooral bij het betaald parkeren gaan veel verdiepingsvragen over de kosten. Uiteraard scoren deze vragen hoog bij de nadelen. Amersfoorters zijn net als alle Nederlanders niet blij als ze voor iets moeten gaan betalen wat nu gratis is. Dus deze vragen krijgen een hoog percentage, maar geven helaas geen echt inzicht. Het zijn ‘open deur’ vragen; het antwoord weet je al. 

Interessant is te kijken naar de andere antwoord categorieën. Een eerste analyse maakt duidelijk dat de panelleden weinig vertrouwen hebben in het oplossend vermogen van de voorgestelde maatregelen. 1 op de 5 respondenten vindt zelfs dat de gemeente het autobezit niet mag ontmoedigen. Naast de financiële bezwaren zijn er ook bezwaren van meer fundamentele aard.

Parkeerplaatsen bij nieuwbouwprojecten

Eigenlijk een beetje losstaand van het betaald parkeren is de voorgenomen parkeernorm van 0,2 parkeerplaats per woning in de woningbouwprojecten de Hoef en Langs Eem en Spoor. Ook hier is het aantal panelleden dat vooral nadelen ziet veel groter dan de panelleden die alleen voordelen zien. Zelfs de in de raadzaal veel gehoorde opmerking dat bewoners vanaf het begin weten dat er weinig parkeerplaatsen zijn (een soort eigen schuld, dikke bult opvatting) kan niet op een meerderheid rekenen. Maar 44% is het met deze opvatting eens. De panelleden kiezen veel meer voor een inclusieve benadering, namelijk dat mensen die afhankelijk zijn van een auto hier ook moeten kunnen wonen.

Hoe nu verder?

Niet alleen uit de uitkomst van het referendum maar ook uit de resultaten van dit AmersfoortPanel kan geconcludeerd worden dat tussen de opvattingen van het college/ raad en de burgers een grote kloof bestaat. Alleen ten aanzien van de kosten van betaald parkeren (vergunning) lijkt met de moties van de SP en andere partijen (080M en 081M), consensus te bestaan tussen politiek en burgers. Maar bijvoorbeeld een amendement van CU (088A) over leefbare straten, en de breed ondersteunde motie van GroenLinks (086M) over parkeeroverlast in zogenaamde 'waterbedwijken' vinden geen onderbouwing in de aangeleverde cijfers. 

Wat blijft is een breed geleefde opvatting onder de burgers dat dit niet het juiste beleid is. Aan college en raad de taak om deze uitdaging aan te gaan en te zorgen voor een breed gedragen beleid.

method

Stan Iking is socioloog en jarenlang werkzaam geweest als onderzoeker/ beleidsadviseur. Sinds zijn pensionering volgt hij actief de Amersfoortse politiek. Hij neemt als burgerjournalist deel aan het project Tandenerin van de Stadsbron.

sources

https://amersfoort.raadsinformatie.nl/modules/8/Collegeberichten/902071

(make yourself known using your full name)

comments

Steun de Stadsbron!

U steunt ons met een gift via IDeal al met een bedrag vanaf 2 euro per artikel.

Draag bij!